Cuộc đua nhằm chào mừng lứa creators đầu tiên tham gia chương trình OTA Plus, bên cạnh đó giúp các bạn làm quen với hệ thống và khơi dậy tinh thần sản xuất livestream một cách hiệu quả.

Kết quả

- Tổng tiếp cận: 1,1585,705 lượt

- Tổng tương tác: 408,200 lượt

- Số lượng Creators tham gia: 32 creators

- Tổng số giờ sản xuất: 760 giờ