Live đi chờ chi là 26 ngày các creator của Facebook Gaming Creators chạy đua về tăng trưởng chỉ số livestream.

Kết quả

- Tổng tiếp cận: 1,830,411,554

- Tổng tương tác: 83,135,501

- Số lượng Creator tham gia: 242 creator

- Tổng số giờ sản xuất: 27,796 giờ