Ngày hội thông tin dành riêng cho lứa creators đầu tiên của chương trình OTA Plus. Ngày hội được tổ chức nhằm giúp các bạn hiểu rõ về các chính sách, quy định, quyền lợi của chương trình, cũng như định hướng phát triển cho các bạn.

Kết quả

- Số lượng Creators tham gia: 29 creators